Instal·lacions fotovoltaiques

En l'actualitat, per estalvi energètic i generació d'energia neta, les instal·lacions fotovoltaiques estan en auge.

En l'actualitat, està vigent el Reial decret 842/2002, de 8 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les instal·lacions generadores, en general, es regulen en la instrucció tècnica complementària ITC-BT-40. Està pendent d'aprovació una nova instrucció tècnica específica per a instal·lacions fotovoltaiques.

En el moment de planificar les instal·lacions fotovoltaiques, s'ha de tenir en compte en primer lloc l'espai disponible per a la instal·lació. Terrasses, terrats, cobertes... són els espais més comuns.

També s'han de tenir en compte les necessitats de la instal·lació a la qual se subministra energia.

Un altre factor a tenir en compte és que la instal·lació, a més de servir per a l'autoconsum, pot enviar excedents a la xarxa, la qual cosa suposa un benefici addicional.

Tot el procés es planifica i supervisa de principi a fi.

Certificat d'eficiència energètica obligatori

Des de l'1 de juny de 2013, l'RD 235/2013 estableix l'obligatorietat que els compradors o arrendataris d'habitatges disposin d'un certificat d'eficiència energètica. Aquest certificat, sobre la base d'una escala normalitzada, proporciona informació objectiva sobre el consum energètic de cada habitatge. Gràcies al certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, es poden comparar diferents habitatges i prendre decisions informades sobre l'ús de l'habitatge i de possibles inversions de millora.

Quan és necessari el certificat d'eficiència energètica?

A partir de l'1 de juny de 2013, l'RD 235/2013 va establir l'obligatorietat que els compradors o arrendataris d'habitatges disposin d'un certificat d'eficiència energètica. Per tant, és una part de la documentació necessària en tot procés de venda o lloguer.

Aquest certificat té una caducitat de cinc anys. Voluntàriament, si s'han fet millores, es pot obtenir un altre que reculli una millor certificació de l'habitatge.

¿Cómo es el procedimiento para obtener el certificado?

Per a elaborar el certificat, en primer lloc, el tècnic responsable farà una visita a l'habitatge i recollirà tota la informació necessària. Amb aquesta informació, usant un programa informàtic homologat, es farà la valoració energètica.

Aquesta valoració es tramitarà en el Institut Català de l’Energia (INCAEN), organisme dependent de la Generalitat de Catalunya. Una vegada aprovada la documentació, emetran la corresponent etiqueta energètica.

Necessites més informació?

No trobes el servei d'oficina tècnica que necessites?