Protecció contra incendis (PCI)

Hi ha moltes instal·lacions de protecció contra incendis existents que no disposen de documentació de legalització. Això impedeix que passin les inspeccions periòdiques reglamentàries, i per tant no es pot assegurar el bon estat de la instal·lació.

En l'actualitat, està vigent el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).

En el cas d'instal·lacions existents, i depenent de l'antiguitat de la instal·lació, poden ser aplicable altres reglaments anteriors. Instrucció 1/2015 de 12 de març de la Direcció General d'Energia i Mines, dependent de la Generalitat, que descriu el procediment per a legalitzar instal·lacions no inscrites en el registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).

El RIPCI regula les instal·lacions que han de ser objecte d'inspecció periòdica. En les inspeccions es comproven les condicions de seguretat de la instal·lació. Es poden trobar 3 nivells de defectes:

  • - Lleu. El defecte no impedeix la continuïtat de la instal·lació. S'ha de solucionar al més aviat possible.

  • - Greu. El defecte trobat representa un perill potencial per a la instal·lació o els usuaris. Es dona un termini per a solucionar el defecte de 6 mesos, i s'ha de passar inspecció novament per a comprovar que està solucionat.

  • - Molt greu. El defecte representa un perill immediat. La instal·lació ha de quedar fora de servei fins a la seva reparació.

És necessari legalitzar les instal·lacions de protecció contra incendis?

L'absència de documentació de legalització de la instal·lació representa un defecte greu, per la qual cosa la instal·lació pot seguir en servei, però es requereix que es legalitzi abans de poder considerar la instal·lació com sense defectes.

En el cas que la instal·lació estigués en servei abans de l'entrada en vigor del RIPCI de 2017, es pot redactar una memòria segons la instrucció 1/2015 que reflecteixi l'estat actual de la instal·lació, i justifiqui el compliment reglamento d'instal·lacions de protecció contra incendis d'aplicació.

Necessites més informació?

No trobes el servei d'oficina tècnica que necessites?