Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

En l'accés a la xarxa de distribució elèctrica, en la baixa tensió, intervenen tant les companyies subministradores, com els serveis supervisors d'Indústria.

En l'actualitat, està vigent el Reial decret 842/2002, de 8 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. També s'han de tenir en compte les normes particulars de la companyia distribuïdora. En el cas d'Endesa, es recullen en la Guia Vademècum per a Instal·lacions d'Enllaç en baixa tensió.

Depenent de l'antiguitat de la instal·lació, pot ser aplicable un altre reglament anterior, aprovat pel Decret 2413/1973 de 20 de setembre.

Depenent del que es necessiti, el procediment per a la legalització d'instal·lacions de baixa tensió pot ser molt diferent.

Què es necessita per a la legalització d'instal·lacions de baixa tensió?

A fi de sol·licitar un nou subministrament, o modificar un existent, es requereix un projecte realitzat per un tècnic competent, segons el qual es donen els requisits tècnics i especialment, s'eliminen els riscos per als usuaris.

Aquest projecte és el document principal de la sol·licitud, ja que descriu les especificacions de la nova instal·lació i com s'ha de dur a terme. Queda complementat pel certificat de fi d'obra, segons el qual la instal·lació s'ajusta al projectat i per tant, és apta per a entrar en servei.

En quins casos?

Els casos en què pot ser necessari l'accés a la xarxa elèctrica són molt nombrosos. Alguns dels casos en què es requereix aquest projecte són:

- Instal·lació d'enllaç per a edificis quan se sobrepassin els 100 kW de potència.

- Instal·lació en aparcaments privats amb capacitat de més de 5 vehicles.

- Obertura d'activitat.

Podran ser o bé la Companyia subministradora o bé els serveis d'Indústria els que requereixin la documentació en cada cas.

Com és el procediment?

Donada la varietat de casos que es poden presentar, no hi ha un procediment únic per a aquesta mena de treballs.

S'atendran els requeriments de la Companyia Subministradora i dels serveis d'Indústria. En general, podrà ser necessari un projecte o una memòria simplificada. Es descriurà la instal·lació, els requisits que ha de complir i es justificaran les decisions. A continuació, es tramitarà aquesta documentació (al costat de certificats de conformitat, si escau, com el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió) per a donar compliment als requeriments.

En el transcurs dels treballs, podran ser necessàries visites a obra o comprovació visual de les instal·lacions.


Instal·lacions de baixa tensió existents

Les instal·lacions subjectes a inspeccions periòdiques poden trobar-se en el cas de no poder justificar documentalment la seva correcta posada en servei (per exemple, que no hagi certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió). Per a solucionar-ho, la direcció General d'Energia i Mines, dependent de la Generalitat, va dictar la instrucció 9/2012 de 5 de juliol, que descriu el procediment per a legalitzar instal·lacions no inscrites en el registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (*RITSIC).

Què es regula en les inspeccions?

Les inspeccions periòdiques venen regulades en el Reglament de Baixa Tensió, en la seva instrucció tècnica complementària 5 (ITC-BT-5).

Aquesta instrucció regula les instal·lacions que han de ser objecte d'inspecció periòdica. En les inspeccions es comproven les condicions de seguretat de la instal·lació. Es poden trobar 3 nivells de defectes:

- Lleu. El defecte no impedeix la continuïtat de la instal·lació. S'ha de solucionar al més aviat possible.

- Greu. El defecte trobat representa un perill potencial per a la instal·lació o els usuaris. Es dona un termini per a solucionar el defecte de 6 mesos, i s'ha de passar inspecció novament per a comprovar que està solucionat.

- Molt greu. El defecte representa un perill immediat. La instal·lació ha de quedar fora de servei fins a la seva reparació.

L'absència de documentació de legalització de la instal·lació representa un defecte greu, per la qual cosa la instal·lació pot seguir en servei, però es requereix que es legalitzi abans de poder considerar la instal·lació com sense defectes.

En el cas que la instal·lació estigués en servei abans de l'entrada en vigor del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002, es pot redactar una memòria segons la instrucció 1/2015 que reflecteixi l'estat actual de la instal·lació, i justifiqui el compliment de la normativa d'aplicació.

I el procediment?

La instrucció 9/2012 defineix el següent procediment:

Per a instal·lacions de més de 15 anys i que siguin objecte d'inspecció periòdica, prèviament a la inspecció s'ha de lliurar declaració responsable conforme no es disposa de documentació de la instal·lació, i còpia del contracte amb la companyia distribuïdora, o qualsevol altre justificant de la seva antiguitat. A més, es proporcionarà una còpia de l'última factura.

Es requereix també una Memòria Tècnica Simplificada signada per un tècnic competent que descrigui la instal·lació. Finalment, serà necessari disposar d'un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora habilitada i inscrita en el RASIC.

Després de recollir aquesta documentació, l'entitat de control realitzarà la inspecció i emetrà la corresponent avaluació. En cas de trobar-se defectes, s'ha de procedir a la seva esmena.

Necessites més informació?

No trobes el servei d'oficina tècnica que necessites?